ELABORAT O UREĐENJU GRADILIŠTA EUG
June 3, 2016

AKT O PROCENI RIZIKA

BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU
BESPLATNO SAVETOVANJE I IZRADA DOKUMENTACIJE
Moram da napomenem da sam uradio preko 150 Aktova o proceni rizika i nema radnog mesta koje nisam procenio, a može da se nađe u sistematizaciji radnih mesta, s toga siguran sam da Vam mogu odgovoriti u najkraćem mogućem roku, bez obzira koja je industrija u pitanju bilo prerađivačka, tekstilna, informatička, građevinska, hemijska itd.

“Akt o proceni rizika jeste akt koji sadrži opis procesa rada sa procenom rizika od povreda i/ili oštećenja zdravlja na radnom mestu u radnoj okolini i mere za otklanjanje ili smanjivanje rizika u cilju poboljšanja bezbednosti i zdravlja na radu” član 4. Stav 1 tačka 14 Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu („Službeni Glasnik RS”, broj 101/05).

Akt o proceni rizika za sva radna mestu u radnoj okolini je obavezan dokument od 2005 za sve registrovane privrednike, bez obzira dali ste SZR, DOO, A.D., dali ste u PDV sistemu ili ne, znači za sva pravna lica!

Akt o proceni rizika je dokument od velikog značaja za svako preduzeće, u rangu sa osnivačkim aktom i sistematizacijom radnih mesta. Akt o proceni rizika je ustaljena procedura (ili bar treba da bude) za upravljanje rizicima u nekom privrednom društvu.

Za njegovu izradu postoje tačno unapred predodređene procedure po tačkama i metodama. Postoje više metoda za procenu rizika na radnom mestu. Najzastupljenije i najjednostavnije su dve metode i to metoda “metoda matrice 5×5” i “Kinny” metoda. Svakako koju god da metodu koristite ako je dobro uradite – procenite uvek ćete doći do istog rezultata.

Da bi se Akt o proceni rizika ispravno uradio potrebno je poznavati proces rada za to radno mesto, poznavanje stručne materije, poznavanje rizika, opasnosti i štetnosti u procesu rada i uz pomoć metoda procene rizika izraziti to kao veličinu na koju se može delovati.

Možda deluje jako komplikovano, ali ustvari i nije tako, ako se nesnađete, slobodno me kontaktirajte, email i telefoni su izloženi na sajtu.

Postoji poseban Pravilnik o nacinu i postupku procene rizika na radnom mestu i u radnoj okolini, on Vam može puno pomoći u procesu izrade kao i Smernice za izradu Akta o proceni rizika.

Ovo je spisak tačaka koji svaki Akt treba da sadrži, svi rade isto (po knjizi), tako da su svi Aktovi o proceni rizika jednobrazni, samo se sadržaji razlikuju, spisak tačaka u Aktu o proceni rizika.

Za procenu rizika radnog mesta ostavljam Vam po jedan primerak od svake metode.

Metoda matrice 5×5

Kinny metoda

Zbog velikog broja zahteva, ostavljam Vam još neka procenjena radna mesta.

Programer

Administrativni radnik

Odgovorni projektant

Komercijalista

Glavni tehnolog – rukovodilac pogona

Tehnolog

Vozač – magacioner

Radnik u proizvodnji

Pomoćni radnik u proizvodnji

Na kraju izrada Akta o proceni rizika bi trebalo da izgleda nešto slično priloženom, naravno ovo izloženo su samo primeri raznih Aktova koji služe samo da Vam olakšaju izradu Vašeg Akta o proceni rizika.

Primerak za hemijsku industriju Akt o proceni rizika primer01

Primerak za informatičku industrijuAkt o proceni rizika primer02

Ja Vam sada više neću puno pričati o Aktu o proceni rizika, ima više dobrih sajtova koji su tu temu već obradili, ali niko nije izvukao i naglasio ono što je od važnosti za svakog poslodavca. Nažalost nekada kičma naše privrede, sada ti isti mali privrednici izumiru i dnevno se zatvaraju. Osnovni i variabilni troškovi privrednika su drastično skočili i niko ne gleda da ih snizi, već samo da nadodaju još obaveza, taksi, faktura za plaćanje i dr. Još jedan od razloga zašto znanje treba da bude izloženo, dostupno svima.

Sve što je od značaja će sada biti rečeno, za ostale koji žele više da znaju neka pročitaju kompletan zakon „Službeni Glasnik RS”, broj 101/05.

Ovo Vam neće reći ni jedna agencija za bezbednost i zdravlje na radu, već će pre naplatiti Vaše neznanje, nego Vas informisati.

Akt o proceni rizika mora da se donese i stupi na snagu, ali jednom donešen on je podložan višebrojnim izmenama i dopunama. Sa promenama u procesu rada/usluga, tehnologije ili promenom radnog prostora, menjaju se i rizici na radnim mestima, pa Akt o proceni rizika podleže delimičnim ili potpunim izmenama. Znači najbitnije je nešto da imate urađeno, ma koliko malo to bilo. Zapamtite da Vas inspekcija ne može kazniti ako do sada niste imali Akt, tj. retroaktivno da Vas kazni.

Ovo je isečak iz zakona. Procenu rizika poslodavac može da obavi samostalno, ako ima do deset zaposlenih i nije dužan da ima položen stručni ispit, u sledećim delatnostima:

 • Trgovine,
 • Ugostiteljstva i turizma,
 • Zanatskih i ličnih usluga,
 • Finansijsko-tehničkih i poslovnih usluga,
 • Obrazovanja, nauke i informacija,
 • Zdravstvene i socijalne zaštite,
 • U stambeno-komunalnim delatnostima.
Ovo znači da kad odlučite da uradite Akt o proceni rizika Vi možete prikazati firmu kao malo-srednje preduzeće do 10 zaposlenih i sve sami odraditi.

To znači da u ovim branšama Vi ne morate da imate na svom platnom spisku agencija za bezbednost i zdravlje na radu, već možete to sami i uz pomoć ovog sajta sebi da sredite kompletnu dokumentaciju.


Kad inspekcija rada dođe u posetu (vizitu) najčešće traži razna dokumenta na uvid i onda vrši proveru usklađenosti dokumentacije. Najčešću grešku poslodavci prave jer ne sinhronizuju 5 važnih dokumenta i to:

 1. ugovor o radu sa zaposlenim (radno mesto zaposlenog),
 2. obaveznom prijavom na PIO (radno mesto u obrazcu M-3),
 3. Akt o proceni rizika (radno mesto),
 4. obrazac 06 evidenciji o osposobljenosti za bezbedan rada (radno mesto zaposlenog);
 5. Lekarski periodični pregled (radno mesto zaposlenog).
Na ovo morate da obratite pažnju, kazne nisu ni malo male. Znači morate sinhronizovati da su sva radna mesta ista za 1 radnika, pa tako dalje i za ostale zaposlene.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *