AKT O PROCENI RIZIKA
June 3, 2016
EVIDENCIJE, OBRASCI I ODLUKE
June 3, 2016

ELABORAT O UREĐENJU GRADILIŠTA EUG

BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU
BESPLATNO SAVETOVANJE I IZRADA DOKUMENTACIJE

Elaborat o uređenju gradilišta se predaje uz prijavu početka radova kada radovi traju duže od 7 dana. Predaje se u inspektoratu rada upravnog okruga gde se izvode radovi. Predaje se u 2 primerka od kojih će u pisarnici inspekcija rada zadržati 1 primerak prijave sa EUG, a 1 overen primerak vratiti Vama.

Ovaj dokument je dosta jednostavan a naplaćuje se izuzetno skupo. Neke agencije za bezbednost i zdravlje na radu izdaju 1 do 2 elaborata o uređenju gradilišta sa prijavama, mesečno, klijente jednom obiđu u mesecu i pošalje mu fakturu na 20.000,00RSD. Pa Vi meni recite jer to normalno, jer njegova angaržovanost odgovara ceni?! Zato dragi moji čitaoci, sve Vam je ovde izloženo pa nećete nikad više morati da ih tražite ili molite da urade svoju obavezu na vreme, pravilno, kvalitetno i u skladu sa cenom.

Za sva pitanja, zahteve i nedoumice, stojim Vam na raspolaganju.

Elaborat o uređenju gradilišta (EUG) treba da sadrži sledeće:

1.) Šematski prikaz gradilišta, poznatije kao šema gradilišta ili situacioni plan. Pravilno urađena šema gradilišta sa legendom sadržati sledećih 15 tačaka. Naravno kad uslovi nisu idealni onda se predaje šema gradilišta sa podacima sa kojima raspolažete.

Obaveznih petnaest tačaka ucrtanih u šematskom prikazu gradilišta:

 1. Dužine pojedinih strana građevinske parcele;
 2. Visinske kote postojećeg zemljišta i nivelacija;
 3. Regulacione i građevinske linije i položaj i spratnost objekta;
 4. Položaj i brojeve susednih katastarskih parcela i zgrada, kao i naziv ulice;
 5. Prikaz objekta na kome se izvode radovi;
 6. Radni položaj opreme za rad, sa ucrtanim manevarskim zonama kod pokretne opreme za rad, odnosno sa ucrtanim manipulacionim zonama kod dizalica uz šematski prikaz linija zaštitnih ograda, zapreka i drugo;
 7. Lokacije radnih i pomoćnih prostorija i prostorija za odmor i/ili smeštaj sa ucrtanim bezbednim prilazima pri korišćenju i održavanju;
 8. Trase saobraćajnih površina;
 9. Prikaz lokacija za parkiranje i održavanje vozila sa pripadajućim prostorijama, sa ucrtanim bezbednim prilazima;
 10. Prikaz lokacija za skladištenje materijala, montažnih elemenata i gotovih proizvoda sa ucrtanim bezbednim prilazima;
 11. Prikaz lokacija za skladištenje opasnih materija sa ucrtanim bezbednim prilazima;
 12. Prikaz energetskih objekata i instalacija, sa ucrtanim bezbednim prilazima pri korišćenju i održavanju;
 13. Prikaz mreže pitke, tehničke i otpadnih voda sa objektima i opremom za korišćenje i održavanje i načina za sprečavanje pristupa neovlašćenim licima;
 14. Situaciju zatečenih objekata na gradilištu sa prikazom načina obezbeđenja lica, vozila i ovih objekata;
 15. Granice gradilišta i način sprečavanja pristupa neovlašćenim licima vozilima i životinjama.

2.) Opis radova ili tehnički opis izvođenja radova, koji sadrži precizan opis radova i količina po etažnim celinama ili po ponudi/tenderu. Na kraju se obično stavlja pun popisom alata i mehanizacije (ponekad i posebnog materijala koji se koristi u izgradnji a npr. je eksplozivan ili lako zapaljiv) koja će se korisititi tokom realizacije radova.

3.) Mere za bezbednost i zdravlje na radu. Ono u sebi mora da sadrži sledećih pet stavki i to:

 1. Mere bezbednosti pri radovima koji se izvode (mogu i grafičke šeme kao lakše objašnjenje). Tako npr. ako se izvode radovi na visini treba prilagoditi EUG merama bezbednosti pri radu na visini, lična zaštitna sredstva koja radnik zadužuje i kako ih koristi i održava. Ako je na gradilištu postavljen kran, obavezno mere bezbednosti pri radu sa kranom, obaveze kraniste, signaliste itd. znaci upozorenja, obaveštenja i zabrane kretanja ispod visećeg tereta, ograđen deo prostora na zemlji gde se vrši prenos visećeg tereta. Ovo su primeri, nabrajanja šta bi trebalo da sadrži tekst.
 2. Procena rizika (skraćena verzija) za svako radno mesto koje će se naći na gradilištu od strane poslodavca. Ovo se izvlači iz Akta o proceni rizika, gde je sve već odrađeno, ako Akt imate u elektronskoj verziji za ovu tačku Vam neće trebati više od 5min.;
 3. Spisak radnih mesta sa povećanim rizikom. To je obično jedan A4 list štampan na memorandumu firme, nešto nalik na ovaj uobičajni šablon spisak radnih sa povećanim rizikom. Ako nemate radna mesta sa povećanim rizikom, npr. radite samo inžinjering, ipak morate imati ovaj list, ali morate napisati NEMA RADNIH MESTA SA POVEĆANIM RIZIKOM, ostaviti tabelu ne ispunjenu ali staviti pečat preduzeća i potpis direktora;
 4. Spisak zaposlenih raspoređenih na radnim mestima sa povećanim rizikom i lekarskim pregledima zaposlenih raspoređenih na ta radna mesta. To je obično jedan A4 list štampan na memorandumu firme, nešto nalik na ovaj uobičajni šablon Spisak zaposlenih na radnim mestima sa povećanim rizikom i lekarskim pregledima.Ako nemate radna mesta sa povećanim rizikom, ipak morate imati ovaj list, ali morate napisati NEMA RADNIH MESTA SA POVEĆANIM RIZIKOM, ostaviti tabelu ne ispunjenu ali staviti pečat preduzeća i potpis direktora;
 5. Izjava zaposlenih na gradilištu. To je obično jedan A4 list štampan na memorandumu firme, nešto nalik na ovaj uobičajni šablonizjava zaposlenih na gradilištu.U izjavu se potpisuju svi zaposleni (bez obzira na rizik ili ne) kao dokaz da su upoznati sa merama bezbednosti i zdravlju na radu utvrđenim ovim EUG za dotično gradilište. Na ovaj list takođe obavezno staviti pečat firme i potpis direktora;

Kompletan Elaborat ištampajte i ukoričite u dva primerka. Obično na prvoj strani EUG se stavlja veliki logo firme sa osnovnim podacima vezano za gradilište i to: vrsta radova, naručilac radova, izvođač radova i lokacija gradilišta. Ja obično preko svega toga ukoričim i prijavu početka radova.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *