EVIDENCIJE, OBRASCI I ODLUKE
June 3, 2016
UPUTSTVA ZA BEZBEDAN RAD
June 3, 2016

PRIJAVA RADOVA INSPEKCIJI RADA

BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU
BESPLATNO SAVETOVANJE I IZRADA DOKUMENTACIJE

Prijava radova inspekciji rada je jednostavan dokument koje agencija ili instituti za bezbednost i zdravlje na radu krvavo naplaćuje privrednicima.
Ovaj dokument je obično na jednom listu A4 i zahteva svega 15 minuta posla.
Sve potrebne informacije (ako ste izvođač radova) dobiće te od Vašeg naručilaca radova.
Ako ste Investitor na Vas pada teret angaržovanja projektanta, nadzora i izvođača radova.
Postoje samo dve verzije prijave i to:

 • prijava početka radova nadležnoj inspekciji rada kao izvođač radova;
 • prijava početka radova nadležnoj inspekciji rada kao investitor;


Zakon kaže da se podnošenje prijave početka radova moraju izvršiti 8 dana pre početka izvođenja radova (kao izvođač) i 15 dana pre početka izvođenja radova (kao investitor). Naravno u praksi i nije tako, imao sam slučajeva gde sam prijavljivao radove danas da otpočinju već sutra a ne za 8 dana i naravno nisam imao probleme sa inspekcijom rada, bitno je da su se radovi prijavili.

Napomena: za radove koji traju duže od 7 dana uz prijavu početka radova, inspekciji se predaje i Elaborat o uređenju gradilišta (EUG).

Pratite sledeće uputstvo za popunjavanje prijave početka radova nadležnoj inspekciji za rad.

 1. Kao prvo skinite blanko obrazac prijave ovde Prijava početka radova izvođači;
 2. U gornjem delu je namerno ostavljeno prostora kako bi štampu prijave uradili na već urađen Vaš memorandum firme, u suprotnom ako ga nemate, sami upišite puno ime preduzeća, adresu, sedište, PIB, MB;
 3. U zaokvirenom prozoru (gore desno) morate upisati gde predajete prijavu početka radova, npr. “JUŽNOBANATSKI UPRAVNI OKRUG Trg kralja Petra I br. 2-4, IV sprat, 26000 Pančevo “;
 4. Jasno popunite tražene informacije u tabeli;
 5. Pečat firme i potpis direktora je obavezan;
 6. Sve to se štampa u 2 primerka od kojih će u pisarnici inspekcija rada zadržati 1 primerak prijave, a 1 overen primerak vratiti Vama;


Što se tiče prijava početka radova nadležnoj inspekciji rada kao investitor, procedura je slična.

 1. Kao prvo skinite blanko obrazac prijave ovde Prijava početka radova investitor;
 2. Jasno popunite tražene informacije u tabeli;
 3. Pečat firme i potpis direktora je obavezan;
 4. Sve to se štampa u 2 primerka od kojih će u pisarnici inspekcija rada zadržati 1 primerak prijave, a 1 overen primerak vratiti Vama;

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *