Zaštita od požara (ZOP)

Požar je burna i nekontrolisana reakcija sagorevanja zapaljene mase, pod visokom temperaturom i u prisustvu kiseonika. Požar ugrožava život i zdravlje ljudi, materijalna dobra i životna sredina. Praćen je oslobađanjem toplote i produkata sagorevanja koji mogu imati toksične osobine. Dim koji nastaje pri sagorevanju otežava kretanje i orijentaciju ljudi. Da bi došlo do gorenja potrebno je da su istovremeno pristutne 3 materije:

a) materijal koji može da gori – Gorivo,

b) Toplota dovoljna da zapali gorivni materijal i

c) vazduh odnosno prisustvo Kiseonika.

Ukidanjem jednog od dva tri elemtna požar se gasi. Modernim metodama gašenja i upotrebom novih tehologija u proizvodnji sredstava za gašenje požara danas se vrlo efikasno možemo boriti protiv požara koji predstavljaju veliku opasnost za stanovništvo i imovinu.

Možemo vam ponuditi sledeće vrste usluga iz oblasti zaštite od požara definisane Zakonom iz oblasti zaštite od požara kao i pratećim pravilnicima iz ove oblasti:

Usluga lica za preventivnu zaštitu od požara (referent zaštite od požara) za Vaše potrebe

Organizovanje vežbi evakuacije za sve zaposlene, sve u skladu sa standardima i potrebama delatnosti

Organizovanje praktične vežbe gašenja požara PP aparatima i hidrantima, tj. sa svim raspoloživim sredstvima u preduzeću

Osnovna i napredna obuka zaposlenih iz oblasti zaštite od požara, za preventivne potrebe borbe protiv požara 

Izrada karti evakuacije u slučaju požara, pravljenje plana evakuacije, osvetljenje, označavanje i opremanje evakuacionih puteva

Prisustvo pri svakom inspekcijskom nadzoru kod klijenta

Izrada normativnih akata iz oblasti zaštite od požara, u svemu prema Zakonu iz oblasti zaštite od požara kao i pratećim pravilnicima iz ove oblasti

Blagovremeno savetovanje i instrukcije za unapređenje svih sistema zaštita od požara, kao i sve vrste konsultantskih usluga iz oblasti zaštite od požara