Akt o proceni rizika za sva radna mesta u radnoj sredini (organizaciji)

Akt o proceni rizika jeste akt koji sadrži opis procesa rada sa procenom rizika od povreda i/ili oštećenja zdravlja na radnom mestu u radnoj okolini i mere za otklanjanje ili smanjivanje rizika u cilju poboljšanja bezbednosti i zdravlja na radu” član 4. Stav 1 tačka 20 Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu („Službeni Glasnik RS”, broj 101/05, 113/17, 35/23).

Akt o proceni rizika za sva radna mestu u radnoj okolini je obavezan dokument od 2005 za sve registrovane privrednike, bez obzira dali ste SZR, DOO, A.D., dali ste u PDV sistemu ili ne,  znači za sva pravna lica!

Akt o proceni rizika je dokument od velikog značaja za svako preduzeće, u rangu sa osnivačkim aktom i sistematizacijom radnih mesta. Akt o proceni rizika je ustaljena procedura (ili bar treba da bude) za upravljanje rizicima u nekom privrednom društvu.

Za njegovu izradu postoje tačno unapred predodređene procedure po tačkama i metodama. Postoje više metoda za procenu rizika na radnom mestu. Najzastupljenije i najjednostavnije su dve metode i to metoda “matrice 5×5” i “Kinny” metoda. Svakako koju god da metodu koristite ako je dobro uradite – procenite uvek ćete doći do istog rezultata.

Nećemo Vam sada više pričati o Aktu o proceni rizika, ima više dobrih sajtova koji su tu temu već obradili, ali niko nije izvukao i naglasio ono što je od važnosti za svakog Poslodavca. Nažalost nekada kičma naše privrede, sada ti isti mali privrednici izumiru i dnevno se zatvaraju. Osnovni i variabilni troškovi privrednika su drastično skočili i niko ne gleda da ih snizi, već samo da dodaju još obaveza, taksi, faktura za plaćanje i dr. Još jedan od razloga zašto znanje treba da bude izloženo,  dostupno svima.

Sve što je od značaja će sada biti rečeno, za ostale koji žele više da znaju neka pročitaju kompletan zakon o BZR „Službeni Glasnik RS”, broj 101/05, 113/17 i 35/23.

Ovo Vam neće reći ni jednan institut ili agencija za bezbednost i zdravlje na radu, već će pre naplatiti Vaše neznanje, nego Vas informisati.

Akt o proceni rizika mora da se donese i stupi na snagu, ali jednom donešen on je podložan višebrojnim izmenama i dopunama. Sa promenama u procesu rada/usluga, tehnologije ili promenom radnog prostora, menjaju se i rizici na radnim mestima, pa Akt o proceni rizika podleže delimičnim ili potpunim izmenama. Znači najbitnije je nešto imati urađeno, ma koliko malo bilo. Zapamtite da Vas inspekcija rada ne može kazniti ako do sada niste imali, tj. retroaktivno da Vas kazni.


Kad inspekcija rada dođe u posetu (vizitu) najčešće traži razna dokumenta na uvid i onda vrši proveru usklađenosti dokumentacije. Najčešću grešku poslodavci prave jer ne sinhronizuju 4 važna dokumenta i to:

  1. ugovor o radu sa zaposlenim (radno mesto zaposlenog),

  2. obaveznom prijavom na PIO (radno mesto u obrazcu M-3),

  3. Akt o proceni rizika (radno mesto),

  4. obrazac 06 evidenciji o osposobljenosti za bezbedan rada (radno mesto zaposlenog);

Na ovo morate da obratite pažnju, kazne nisu ni malo male.


Ovo su procedure koje treba da sadrži Vaš Akt o proceni rizika, u svemu prema “Pravilniku o načinu i postupku procene rizika na radnom mestu i u radnoj okolini Sl.Gl.br.72/06, 84/06, 30/10 i 102/15:

1) Pravni osnov za procenu rizika;

2) Organizacija i koordinacija sprovođenja, izmene i dopune sprovođenja procene rizika;

3) Spisak pravnih i fizičkih lica kompetentnih za procenjivanje rizika;

4) Metode za vršenje procene rizika;

5) Faze i rokovi za procenu rizika;

6) Način prikupljanja dokumentacije potrebne za procenu rizika;

7) Informisanje procenjivača rizika;

8) Koordinacija između procenjivača rizika;

9) Način pribavljanja informacija za procenu rizika od zaposlenih;

10) Konsultacije sa predstavnicima zaposlenih i informisanje predstavnika zaposlenih o rezultatima procene rizika i preduzetim merama;

11) Druge radnje potrebne za sprovođenje i reviziju postupka procene rizika;


Sama procena rizika na radnom mestu u radnoj okolini obuhvata sledeće korake:

1) opšte podatke o poslodavcu;

2) opis tehnološkog i radnog procesa, opis sredstava za rad, i njihovo grupisanje i opis sredstava i opreme za ličnu zaštitu na radu;

3) snimanje organizacije rada;

4) prepoznavanje i utvrđivanje opasnosti i štetnosti na radnom mestu i u radnoj okolini;

5) procenjivanje rizika u odnosu na opasnosti i štetnosti;

6) utvrđivanje načina i mera za otklanjanje, smanjenje ili sprečavanje rizika;

7) zaključak;

8) izmene i dopune akta o proceni rizika.


Imamo tim stručnjaka koji će u kratkom roku, visokokvalitetno, ne ometajući Vaše tekuće poslovanje, izvršiti procenu rizika za sva radna mesta u radnoj okolini. Kvalitetnim Aktom o proceni rizika, štitie sebe kao Poslodavca i svoje zaposlene.

Odluka je prvi korak u izradi Akta o proceni rizika, često je sastavni deo samog dokumenta Akt o proceni rizika.

Odluka sadrži informacije o pravnom licu koje izrađuje Akt o proceni rizika, jer samo pravno lice i može da izradi Akt o proceni rizika za Vas, njihova licenca i stručna lica koja izrađuju Akt o proceni rizika sa uverenjima.

Odluka sadrži definisano potrebno vreme za izradu Akt o proceni rizika, ako i uslove procenitelja.

Plan izrade Akt o proceni rizika je drugi dokument koji označava da je postignut i definisan dogovor, kao i uslovi, termini i rokovi dogovora između Vas i proceniteljske firme za izradu Akta o proceni rizika.

Plan izrade Akt o proceni rizika sadrži tačne rokove po fazama izrade Akta o proceni rizika, zatim uverenja procenitelja, licence firme koja vrši procenu, metode procene rizika, načine konsultacije sa klijentom i predstavnikom klijenta, postupka prikupljanja informacija i td.

Svaki Akt o proceni rizika je živ dokument koji se često menja/dopunjuje sa promenama u organizaciji, u radnim mestima i sistematizaciji radnih mesta, sa promenom sredstava za rad, oruđa, alata i opreme za rad, kao i posle neželjenog incidenta (teške povrede, povrede sa smrtnim ishodom, kako pojedinačne, tako i kolektivne).

Takođe sama revizija Akt o proceni rizika je neophodna na svakih 5 god. ako ne dođe do izmena u sredstvu za rad, sistematizaciji radnih mesta ili do povrede na radu.

Napomena

Mora se napomenuti da imamo preko 20 godina iskustava u izradi dokumentacije, da smo uradili preko 700 Aktova o proceni rizika i nema radnog mesta koje nismo obradili i procenili, a može da se nađe u sistematizaciji radnih mesta, s toga smo sigurni da Vam možemo odgovorim u najkraćem mogućem roku, bez obzira koja je industrija u pitanju bilo prerađivačka, tekstilna, informatička, građevinska, hemijska, industrija metala, medicine itd.


Takođe bitna napomena je da dajemo konstultacije i konstruktiva rešenja za sve vidove saradnje u ovoj oblasti i da imamo veliku referencu zadovoljnih klijenata.