Ovde možete pogledati sve aktivne zakone po pitanju bezbednosti i zdravlja na radu. Kao najbitniji dokument ove grane imamo aktivni zakon o bezbednosti i zdravlja na radu Sl. glasnik RS, br. 35/2023, koji možete pogledati klikom na ovde, kao i zakon o radu Sl. glasnik RS, br. 95/2018, koji možete pogledati klikom na ovde

Ovde možete pogledati sve aktivne zakone iz oblasti zaštita od požara.

Aktivni  zakon o zaštiti od požara Sl. glasnik RS, br. 87/2018, klikom na ovde

Ovde možete pogledati sve aktivne zakone iz oblasti zaštite životne sredine.

Aktivni zakon o zaštiti životne sredine Sl. glasnik RS”, br. 43/2011, klikom na ovde

kao i nacrt zakona o izmenama i dopunama zakona o zaštiti životne sredine, ovde

Bezbednost i zdravlje na radu (BZR)

Pravilnici

Trenutno je aktivno više različitih pravilnika za bezbednost i zdravlja na radu od kojih je bitno napomenuti sledeće:

 • Pravilnik o evidenciji u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu Sl.gl. br.102/15, koji možete pogledati klikom na ovde
 • Pravilnik o načinu i postupku procene rizika na radnom mestu i u radnoj okolini Sl.gl. br.102/15, koji možete pogledati klikom na ovde
 • Pravilnik o sadržaju elaborata o uredjenju gradilišta Sl.gl. br.102/15, koji možete pogledati klikom na ovde
 • Pravilnik o zaštiti na radu pri izvođenju građevinskih radova Sl.gl. br.14/09, koji možete pogledati klikom na ovde
 • Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad na radnom mestu Sl.gl. br.1/19, koji možete pogledati klikom na ovde
 • Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri korišćenju opreme za rad Sl.gl. br.1/19, koji možete pogledati klikom na ovde
 • Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri korišćenju sredstava i opreme za ličnu zaštitu na radu Sl.gl. br.101/18, koji možete pogledati klikom na ovde
 • Pravilnik o postupku pregleda i provere opreme za rad i ispitivanje uslova radne okoline Sl.gl. br.15/23, koji možete pogledati klikom na ovde

Uredbe

Trenutno je aktivno više različitih uredbi za bezbednost i zdravlja na radu od kojih je bitno napomenuti sledeće:

 • Uredba o bezbednosti i zdravlja na radu na privremenim i pokretnim gradilištima Sl.gl.br. 35/23, koji možete pogledati klikom na ovde
 • Uredba o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri eksplataciji mineralnih sirovina dubinskim bušotinama Sl.gl.br.35/23, koji možete pogledati klikom na ovde
 • Uredba o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri podzemnoj i površinskoj eksploataciji mineralnih sirovina Sl.gl.br.65/10, koji možete pogledati klikom na ovde
 • Uredba o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad usled rizika od eksplozivnih atmosfera Sl.gl.br.12/13, koji možete pogledati klikom na ovde
 • Uredba o utvrđivanju opasnog rada za decu Sl.gl.br.53/17, koji možete pogledati klikom na ovde

Strategije i EU Smernice

Trenutno je aktivno više različitih strategija i EU smernica za bezbednost i zdravlja na radu od kojih je bitno napomenuti sledeće:

 • Strategija bezbednosti i zdravlja na radu u Rep.Srbiji za period od 2018-2022god. sa akcionim planom za njeno sprovođenje Sl.gl.br.96/18, koju možete pogledati klikom na ovde
 • Smernice za izradu Akta o proceni rizika, koju možete pogledati klikom na ovde
 • Smernice za procenu rizika Evropske Unije, koju možete pogledati klikom na ovde
 • Smernice za rad na visokim temperaturama, koju možete pogledati klikom na ovde
 • Strucno uputstvo za izradu metodologija pregleda i ispitivanja opreme za rad i ispitivanja uslova radne okoline, koju možete pogledati klikom na ovde

Zaštita od požara (ZOP)

Najbitniji pravni zakonski i podzakonski aktovi koje je potrebno sagledati u ovoj grani su sledeći:

 • Zakon o zapaljivim i gorivim tečnostima i zapaljivim gasovima Sl.gl.br.54/15, koji  možete pogledati klikom na ovde
 • Zakon o transportu opasne robe Sl.gl.br.10/19, koji  možete pogledati klikom na ovde
 • Zakon o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama Sl.gl.br.87/18, koji  možete pogledati klikom na ovde
 • Pravilnik o tehničkim normativima za bezbednost od požara i eksplozije postrojenja i objekata za zapaljive i gorive tečnosti Sl.gl.br.54/15, koji  možete pogledati klikom na ovde

Zaštita životne sredine (ZŽS)

Najbitniji pravni zakonski i podzakonski aktovi koje je potrebno sagledati u ovoj grani su sledeći:

 • Nacrt zakona o izmenama i dopunama zakona o zaštiti životne sredine Sl.gl.br. 43/11, koji možete poledati klikom na ovde
 • Zakon o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine Sl.gl.br. 109/21, koji možete poledati klikom na ovde, kao i njegov zakon o izmenama i dopunama zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine koji možete pogledati klikom na ovde
 • Uredba o odlaganju otpada na deponiju Sl.gl.br. 92/10, koji možete poledati klikom na ovde
 • Uredba o proizvodima koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada, obrazci dnevne evidencije o količini i vrsti… Sl.gl.br. 3/14, koji možete poledati klikom na ovde
 • Strategija upravljanja otpadom za period od 2010-2019god. Sl.gl.br. 29/10, koji možete poledati klikom na ovde
 • Nacionalni program zaštite životne sredine Sl.gl.br. 65/08, koji možete poledati klikom na ovde

Napomena

Bitna napomena je da dajemo konstultacije i konstruktiva rešenja za sve vidove saradnje u ovoj oblasti i da imamo veliku referencu zadovoljnih klijenata.