Prijava radova i Elaborat o uređenju gradiilšta

Evo još jednog dokumenta koji je dosta tražen i zahtevan za izradu.

Za sva pitanja, zahteve i nedoumice, stojim Vam na raspolaganju

Elaborat o uređenju gradilišta (EUG) se predaje uz prijavu početka izvođenja radova nadležnoj inspekciji rada upravnog okruga 8 dana pre početka izvođenja radova, u svim situacijama izuzev kad je hitna intervencija neophodna.

Predaju ga svi izvođači radova, bez obzira da li su podizvođači radova, SZR, DOO, A.D., PR itd…

Investitor ima poseban obrazac zakonom propisan kao prijava radova Investitora.

Prijava radova i EUG se predaje u inspektoratu rada upravnog okruga gde se izvode radovi. Ako ide fizički na papiru, predaje se u 2 primerka od kojih će u pisarnici inspekcija rada zadržati 1 primerak prijave sa EUG, a 1 overen primerak vratiti Vama. Neki upravni okruzi imaju ovo regulisano putem interneta, slanjem na njihovu mejl adresu, dok kod drugih moraš lično doći u pisarnicu ili poslati putem poštom. Nemoj da se zbunite, bolje je pozvati upravni okrug pre nego što pošaljete ili odete.


Elaborat o uređenju gradilišta (EUG) treba da sadrži sledeće:

1.) Šematski prikaz gradilišta, poznatije kao šema gradilišta ili situacioni plan. Pravilno urađena šema gradilišta sa legendom sadržati sledećih 15 tačaka. Naravno kad uslovi nisu idealni onda se predaje šema gradilišta sa podacima sa kojima raspolažete.

Obaveznih petnaest tačaka ucrtanih u šematskom prikazu gradilišta:

 1. Dužine pojedinih strana građevinske parcele;
 2. Visinske kote postojećeg zemljišta i nivelacija;
 3. Regulacione i građevinske linije i položaj i spratnost objekta;
 4. Položaj i brojeve susednih katastarskih parcela i zgrada, kao i naziv ulice;
 5. Prikaz objekta na kome se izvode radovi;
 6. Radni položaj opreme za rad, sa ucrtanim manevarskim zonama kod pokretne opreme za rad, odnosno sa ucrtanim manipulacionim zonama kod dizalica uz šematski prikaz linija zaštitnih ograda, zapreka i drugo;
 7. Lokacije radnih i pomoćnih prostorija i prostorija za odmor i/ili smeštaj sa ucrtanim bezbednim prilazima pri korišćenju i održavanju;
 8. Trase saobraćajnih površina;
 9. Prikaz lokacija za parkiranje i održavanje vozila sa pripadajućim prostorijama, sa ucrtanim bezbednim prilazima;
 10. Prikaz lokacija za skladištenje materijala, montažnih elemenata i gotovih proizvoda sa ucrtanim bezbednim prilazima;
 11. Prikaz lokacija za skladištenje opasnih materija sa ucrtanim bezbednim prilazima;
 12. Prikaz energetskih objekata i instalacija, sa ucrtanim bezbednim prilazima pri korišćenju i održavanju;
 13. Prikaz mreže pitke, tehničke i otpadnih voda sa objektima i opremom za korišćenje i održavanje i načina za sprečavanje pristupa neovlašćenim licima;
 14. Situaciju zatečenih objekata na gradilištu sa prikazom načina obezbeđenja lica, vozila i ovih objekata;
 15. Granice gradilišta i način sprečavanja pristupa neovlašćenim licima vozilima i životinjama.

 2.) Opis radova ili tehnički opis izvođenja radova, koji sadrži precizan opis radova i količina po etažnim celinama ili po ponudi/tenderu. Na kraju se obično stavlja pun popis alata i mehanizacije (ponekad i posebnog materijala koji se koristi u izgradnji a npr. je eksplozivan ili lako zapaljiv) koja će se korisititi tokom realizacije radova.

3.) Mere za bezbednost i zdravlje na radu. Ono u sebi mora da sadrži sledećih šest stavke i to:

 1. Mere bezbednosti pri radovima koji se izvode (mogu i grafičke šeme kao lakše objašnjenje). Tako npr. ako se izvode radovi na visini treba prilagoditi EUG merama bezbednosti pri radu na visini, lična zaštitna sredstva koja radnik zadužuje i kako ih koristi i održava. Ako je na gradilištu postavljen kran, obavezno mere bezbednosti pri radu sa kranom, obaveze kraniste, signaliste itd. znaci upozorenja, obaveštenja i zabrane kretanja ispod visećeg tereta, ograđen deo prostora na zemlji gde se vrši prenos visećeg tereta. Ovo su primeri, nabrajanja šta bi trebalo da sadrži tekst.

 2. Procena rizika za svako radno mesto koje će se naći na gradilištu od strane Poslodavca. Ovo se izvlači iz Akta o proceni rizika, gde je sve već odrađeno, ako Akt imate u elektronskoj verziji za ovu tačku Vam neće trebati više od 5min.;

 3. Procena rizika za gradilište-radilište gde će se izvoditi radovi. Ovo nije procena rizika iz Akta o proceni rizika, jer na gradilštu se radovi izvode npr. iznad vode, u jami/rupi, na kopu, blizu saobraćajnice, na visini, pod određenim uslovima koji nisu obuhvaćeni/prisutni u Aktu o proceni rizika a prisutni su na gradilštu-radilištu gde će se izvoditi radovi;

 4. Spisak radnih mesta sa povećanim rizikom. To je obično jedan A4 list štampan na memorandumu firme. Ako nemate radna mesta sa povećanim rizikom, npr. radite samo inžinjering, ipak morate imati ovaj list, ali morate napisati NEMA RADNIH MESTA SA POVEĆANIM RIZIKOM, ostaviti tabelu ne ispunjenu ali staviti pečat preduzeća i potpis direktora;

 5. Spisak zaposlenih raspoređenih na radnim mestima sa povećanim rizikom i lekarskim pregledima zaposlenih raspoređenih na ta radna mesta. To je obično jedan A4 list štampan na memorandumu firme. Ako nemate radna mesta sa povećanim rizikom, ipak morate imati ovaj list, ali morate napisati NEMA RADNIH MESTA SA POVEĆANIM RIZIKOM, ostaviti tabelu ne ispunjenu ali staviti pečat preduzeća i potpis direktora;

 6. Izjava zaposlenih na gradilištu. To je obično jedan A4 list štampan na memorandumu firme. U izjavu se potpisuju svi zaposleni (bez obzira na rizik ili ne) kao dokaz da su upoznati sa merama bezbednosti i zdravlju na radu utvrđenim ovim EUG za dotično gradilište.  Na ovaj list takođe obavezno staviti pečat firme i potpis direktora;


Kompletan dokument prijave radova sa EUG-om ištampajte i ukoričite i imajte na gradilištu/radilištu kako bi se svi upoznali sa istim i znali koje mere BZR treba da se primenjuju za koje radove, kako reagovati u slučaju povrede na radu, prve pomoći itd…

Napomena

Mora se napomenuti da imamo preko 20 godina iskustava u radu na gradilištima/radilištima, kao i u izradi Elaborata o uređenju gradilišta.

Da smo uradili preko 1000 prijava radova i Elaborata o uređenju gradilišta/radilišta u svim vidovima industrija, na skoro svim velikim gradilištima unazad 20 godina i nema većeg gradilišta na koje nismo bili prisutni bar sa jednim klijentom, s toga smo sigurni da Vam možemo odgovorim u najkraćem mogućem roku, bez obzira koja je industrija u pitanju bilo prerađivačka, tekstilna, informatička, građevinska, hemijska, industrija metala, medicine itd.


Takođe bitna napomena je da dajemo konstultacije i konstruktiva rešenja za sve vidove saradnje u ovoj oblasti i da imamo veliku referencu zadovoljnih klijenata.